Info StichtingFGH/Fairpups

FGH/Fairpups

Stichting FGH is geen rasvereniging, heeft geen leden, heeft statutair geen winstoogmerk,
 is geen commerciële instellingen en bestaat uit een team vrijwilligers, en medewerkers

Donaties  zijn altijd welkom.

Ons team  bestaat uit:

* Voorzitter Peter Salden
* Fokbegeleiding  AnneMarie van Krimpen
* Database beheer AnneMarie van Krimpen
* Medewerker nestcontroles Marika Salden/Marianka Jaegers
* Medische ondersteuning Jolanda Rietveld

* Meerdere Ondersteuning Webmaster
* Ondersteuning bestanden dossiers
* Ondersteuning bij het vullen van database gegevens van verschillende rassen
* Ondersteuning door verschillende dierenartsen, Genetici, wetenschappers en fokspecialisten

Midden 2014 zijn wij gestart met de Stichting Fokregistratie en Gezondheidsbeheer (Ras)Honden,
kortweg Stichting FGH, met als doel het fokken van honden zodanig te verbeteren dat de levensverwachting van een pup aanzienlijk wordt verbeterd.
Om dit goed te onderbouwen, hebben we in de afgelopen jaren een grote database opgebouwd, waarin we elke combinatie, ongeacht of dit om een FCI erkend of een niet FCI erkend ras gaat, kunnen monitoren op de mate van inteelt c.q. verwantschap en het voorkomen van erfelijke gebreken binnen de lijnen van de gekozen combinatie ouderdieren. 
Voor vragen over genetica hebben wij contact met Genetic Counseling Service, de autoriteit in Nederland op het gebied van populatiegenetica.

Oprichters van stichting FGH, Rob Hoekstra en AnneMarie van Krimpen zijn al een geruim aantal jaren voorvechter van een gedegen afstammingscontrole tot tenminste 10 generaties terug.
En liever nog veel meer generaties.
In combinatie met een DNA onderzoek voor de bij het betreffende ras bekende erfelijke afwijkingen is dit de enige mogelijkheid om verder verval van de gezondheid van de rashond tot staan te brengen.
Daarnaast is het verantwoord inkruisen van vreemd bloed (outcross met een vergelijkbaar ras) dé methode om een ras weer gezond te krijgen zonder dat de kenmerken van een ras geheel verloren gaan. Hiervoor is centralisatie van de afstammingsregistratie een absolute noodzaak.
Dit is de enige manier om een duidelijk beeld te krijgen van de gezondheid van een populatie.

Doelstelling

Stichting FGH is een kennelclub voor alle honden voor:

FCI erkende rassen,  Niet FCI erkende rassen, Look a Likes, Outcross Kruisingen

en heeft als hoofddoel het terugdringen van inteelt en de daaraan gekoppelde erfelijke afwijkingen bij honden door de afstamming van zowel FCI erkende als niet FCI erkende rassen op een goed onderbouwde manier vast te leggen.

Stichting FGH wil tevens een platform bieden voor alle fokkers van honden.

Die fokkers moeten wel bepaalde kernwaarden van de stichting onderschrijven, waaronder het streven naar het zoveel mogelijk waarborgen of verhogen van de diversiteit in het geval van een FCI erkende rashond maar ook bij niet FCI erkende rassen en kruisingen. 

Dit gebeurd door middel van duurzaam fokken 

Stichting FGH wil daarnaast ook een platform bieden voor pup kopers die op zoek zijn naar een duurzaam gefokte hond en die, om wat voor een reden dan ook, niet op zoek zijn naar een hond met een FCI stamboom. 
Maar ook voor eigenaren die al een hond hebben.

Stichting FGH ondersteunt o.a. ook (van harte) het fokmiddel outcross of crossbreeding om nieuwe founders, met hopelijk veel nieuwe unieke allelen, toe te voegen aan de gesloten genenpoel van rashonden
(De termen outcross en crossbreeding worden door elkaar heen gebruikt)

Stichting FGH volgt het algemene gebruik van de term outcross in Nederland als zijnde het kruisen van 2 verschillende rassen.

Wanneer deze kruisingen niet onder een door de Raad van Beheer goedgekeurd plan van aanpak vallen,
mag bij ons alsnog de term outcross gebruikt worden wanneer het de bedoeling is om het ontvangende ras te behouden en verbeteren. 

Deze kruisingen zullen een afstammingsbewijs krijgen van de FGH en worden opgenomen in de database zodat de verwantschap berekend kan worden in de toekomst.

De hoop is dat er in de toekomst een aankeuring beleid zal komen voor look-a-likes zoals dat er nu ook is in België.

Dat betekent dat de onder de vlag van Stichting FGH gefokte look-a-likes uitsluitend toegevoegd kunnen worden aan een bestaande gesloten genenpoel wanneer ze tegen die tijd voldoende voldoen aan de ras standaard voor uiterlijk en karakter.

Tot die tijd zijn de nakomelingen officieel ‘slechts’ kruisingen.

Outcross roept veel emoties op, bij tegenstanders maar blijkbaar ook bij voorstanders die uitsluitend via de Raad van Beheer of de rasverenigingen willen werken. 
Stichting FHG begrijpt dat niet alle fokkers willen wachten tot er officiële programma’s zijn omdat daar heel erg veel tijd overheen gaat, en veel rassen hebben die tijd wellicht niet meer. 
Bij veel rassen is het woord ‘outcross’ überhaupt nog een scheldwoord,
 en de fokkers van die rassen lopen tegen veel weer- en tegenstand en wellicht negativiteit op binnen hun rasvereniging en binnen een groot deel van de kynologie. 
Die negativiteit willen we bij Stichting FGH voorkomen. 
Daarom zullen we huisregels introduceren voor onze Facebook pagina,
 bij het niet naleven van deze huisregels zullen er maatregelen getroffen worden.
Dit is dus niet bedoeld om mensen monddood te maken, of om discussies te vermijden, maar om ervoor te zorgen dat onze Facebook pagina een prettige plek blijft voor de fokkers en pup kopers die via Stichting FGH willen fokken of een pup kopen. 

   

ALGEMENE VOORWAARDEN FGH

                                                         Definities

Stichting FGH: Stichting Fokregistratie & Gezondheidsbeheer (ras)Honden gevestigd te Egmond Binnen, onder KvK nr. 61285501

Klant: Degene met wie Stichting FGH een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Stichting FGH en klant samen.

Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

                                                         Toepasselijkheid algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, diensten en overeenkomsten door of namens stichting FGH

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

Alle prijzen die stichting FGH hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief BTW, en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, verzend en transportkosten tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen op die Stichting FGH hanteert voor zijn producten en diensten op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt kan Stichting FGH ten allen tijden wijzigen.

De prijs met betrekking tot een dienstverlening word door Stichting FGH vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.

De prijs word berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Stichting FGH
geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Indien partijen voor een dienstverlening door Stichting FGH een totaalbedrag zijn overeengekomen is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken zijn overeengekomen.

Stichting FGH is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Stichting FGH de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

Stichting FGH heeft het recht om de prijzen jaarlijks aan te passen.

Voorafgaand aan de ingang ervan zal Stichting FGH prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

De consument heeft het recht om de overeenkomst met Stichting FGH schriftelijk op te zeggen indien (hij) men niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
                                                      Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Stichting FGH gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand word gerekend.

Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Stichting FGH.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.

Wanneer de klant niet tijdig betaalt mag Stichting FGH zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsplicht heeft voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant zijn de vorderingen van Stichting FGH op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Stichting FGH, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Stichting FGH te betalen.

                                                         Opschortingrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakomeling van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
                                                    Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Stichting FGH te verrekenen met een vordering op Stichting FGH.

                                              Garantie

Wanneer partijen een schriftelijke
 overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Stichting FGH enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

                                                  Uitvoering van de overeenkomst

Stichting FGH voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

Stichting FGH heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na betaling van het bedrag door de klant.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Stichting FGH tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Stichting FGH tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.                                                                       Informatieverstrekking door de klant

De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze beschikbaar aan Stichting FGH.

De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Stelt de klant niet tijdig of niet behoorlijk de door Stichting FGH redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Stichting FGH en de klant word aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan word deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn.
bij overschrijding van deze termijn moet de klant Stichting FGH schriftelijk in gebreke stellen.

                                                          Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd

De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 2 maanden

Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand

                                                       Intellectueel eigendom

Stichting FGH behoudt alle intellectuele eigendomsrechten
(waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrechten etc.) op alle ontwerpen, tekeningen dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc. tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De klant mag genoemde Intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting FGH (laten) kopiëren, aan derden tonen en of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
Stichting FGH is eigenaar van de gegevens die in de database staan,
De FGH database valt onder de 
Databasewet,
zie ook regels van de 
RVB

                                                  Geheimhouding

1 De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Stichting FGH ontvangt geheim.

2 Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Stichting FGH waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Stichting FGH schade kan betrokkenen.

De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant, of door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van wettelijke plicht

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
                                                          Boetebeding

1 Indien de Klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectuele eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Stichting FGH een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Stichting FGH waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
                                         Vrijwaring

De klant vrijwaart Stichting FGH tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Stichting FGH geleverde producten en/of diensten.

                                                         Klachten

De klant dient een door Stichting FGH geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Stichting FGH daarvan zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming schriftelijk op de hoogte te stellen.

Consumenten dienen Stichting FGH uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkoming schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.

De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke omschrijving van de tekortkoming zodat Stichting FGH in staat is hierop adequaat te reageren.

De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
                                            Ingebrekestelling

De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Stichting FGH.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling van Stichting FGH ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
               

Hoofdelijk aansprakelijkheid Stichting FGH

Als Stichting FGH een overeenkomst aangaat met meerdere klanten is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Stichting FGH verschuldigd zijn.

                                                       Aansprakelijkheid Stichting FGH

Stichting FGH is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien Stichting FGH aansprakelijk is voor enige schade, is dat slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.

Stichting FGH is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade. Gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Indien Stichting FGH aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten(beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijk) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

                                                   Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Stichting FGH vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.
hiermee word niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6.89 van het Burgerlijk wetboek.

Recht op ontbinding

De klant heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wanneer Stichting FGH toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Is de nakoming van de verplichtingen door Stichting FGH niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Stichting FGH in verzuim is.

Stichting FGH heeft het recht op de overeenkomst met de klant te schriftelijk te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Stichting FGH kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen                                        Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde artikel 6.75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Stichting FGH in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Stichting FGH kan worden toegekend in een van de wil van Stichting FGH onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk word verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Stichting FGH kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden -doch niet uitsluitend- gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.) wanprestaties, en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden:; onverwachte stroom, elektriciteitsinternet, computer en telefoonstoringen; computervirussen, stakingen overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, (ernstige) ziekte, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Stichting FGH èèn of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Stichting FGH er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk ontbinden.
5. Stichting FGH is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

                                                      Wijziging van de overeenkomt

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomsten.
                   

Wijziging algemene voorwaarden

Stichting FGH os gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Grote inhoudelijke wijzigingen zal Stichting FGH zoveel mogelijk vooraf schriftelijk met de klant bespreken.

Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
                                            Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Stichting FGH

Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3.83 tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
                                          Gevolgen nietig of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Stichting FGH bij het opstellen van de Voorwaarden op dat punt voor ogen had.
                                         Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stichting FGH is gevestigd praktijk houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.